Afname leefgebieden

 

Als gevolg van de intensivering van de houtproductie voor steenkoolmijnen werden vanaf de 19de eeuw ecologisch waardevolle heidegebieden in Bosland beplant. Het huidige bosareaal bestaat hoofdzakelijk uit naaldhout (91%), met Corsicaanse den Pinus nigra var corsicana (59%) en Grove den Pinus sylvestris (35%) als voornaamste soorten. De belangrijkste ecologische waarden in het projectgebied worden toegeschreven aan heide-, ven- en stuifduingebieden en heischrale graslanden. Zij getuigen, samen met de nationaal en- Europees beschermde soorten die dit habitat verkiezen, van het historisch uitgestrekte heidelandschap in Noord-Limburg. Om de instandhouding van de ecologische waarden te garanderen,  staat de ontwikkeling van een netwerk van open habitats, gefundeerd op wetenschappelijke kennis over soorten en habitats,  hoog op de agenda in Bosland.

Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat het leefgebied van de Nachtzwaluw vele malen groter is dan eerst werd gedacht. Zo worden gemiddelde oppervlakten van 100ha gevonden per individu. Hierbij moet rekening gehouden worden met een sterke onderschatting in oppervlakte door de gebruikte analyse. In vergelijking met eerdere schattingen (5ha) is deze 100ha toch een aanzienlijk verschil. Ook de plaats waar Nachtzwaluwen voedsel gaan zoeken is opmerkelijk. Zo blijken zij voedsel te gaan zoeken in de kleinschalige landbouwgebieden rondom de heide- en duingebieden. Deze resultaten hebben uiteraard sterke consequenties voor het beheer voor de Nachtzwaluw.